A Tombola.hu részvételi és játékszabályzata

A részvétel feltételei

A NewSearch Europe Ltd. (továbbiakban Szervező) által szervezett - www.tombola.hu címen elérhető – játékban (továbbiakban játék, vagy Tombola.hu) kizárólag az vehet részt, aki elfogadja a Tombola.hu részvételi és játékszabályzatát, regisztrációját pedig sikeresen befejezi.

A játékban való részvétel ingyenes, a regisztráció a következő lépésekből áll:

             e-mail cím megadása;

             játékszabályzat elfogadása;

             teljes név és születési dátum megadása;

A regisztráló személyt (továbbiakban Játékos, nyerés esetén Nyertes) a regisztrációja során megadott e-mail címe, illetve neve és születési dátuma azonosítja.

Egy személy csak egy regisztrációval vehet részt a játékban, a többszöri regisztráció hamis adatmegadásnak minősül és a játékból történő kizárást vonja maga után.

A többszöri regisztrációt minden nyertes esetében szigorúan ellenőrizzük!

Egy e-mail cím csak egyszer szerepelhet a regisztrációs adatbázisban.

A regisztráció más személy nevében tiltott!

Újra kell regisztrálnia magát a Játékosnak abban az estben, ha az e-mail címe a játék folyamán megváltozik.

(Ebben az esetben a megszűnő e-mail címéhez tartozó regisztrációját törölnie kell.)

A játékra csak olyan személy jelentkezhet, aki rendelkezik magyarországi postacímmel, és nyereményét Magyarországon át tudja venni.

Azáltal, hogy a Játékos regisztrálja magát a játékra:

             a Játékos feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén neve, lakcímadataiból a helység és irányítószám, valamint nyilatkozatai nyilvánosságra kerüljenek;

             a Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek Szervező saját marketingtevékenysége céljából történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül;

A játék menete:

Minden Játékos minden játéknapon jogosult egy virtuális tombolajegyre, amellyel a www.tombola.hu címen feltüntetett nyeremény(ek) megnyerhető(k).

A tombolajegyek szétsorsolása a Játékosok között és a nyeremények tombolajegyekhez történő sorsolása számítógépes sorsolással történik, melyet a rendszer minden játéknapon automatikusan végrehajt.

A játékba történő regisztráláskor, ill. a játék folyamán plusz tombolajegyek szerezhetők.

A plusz tombolajegyek érvényessége egy játéknap.

A sorsolást követően a rendszer automatikusan játéknapi e-mailt küld minden Játékosnak, benne az adott játéknapra részére generált linkkel, amelyre klikkelve (vagy a böngésző címsorába írva) a Játékos ellenőrizheti, hogy az adott játéknapon nyert-e.

A játéknapi sorsolások ellenőrizhetőségi ideje az adott játéknap +6 nap. Ezután a játéknap ellenőrzésére már nincs lehetőség.

Abban az esetben, ha a Játékos 180 napon keresztül egyetlen játéknapi e-mailjét sem ellenőrzi, automatikusan törlődik a játékból.

A nyeremény megnyerésének feltétele, hogy a Játékos a nyertes tombolajegy alatti linkre klikkelve megadja a nyeremény átvételéhez/postázásához szükséges adatokat.

Törölt vagy meg nem érkezett játéknapi e-mail újraküldéséhez az   címre kell egy üres levelet küldeni.

Regisztráció törléséhez az utolsó játéknap kapott tombolás e-mailt kell elküldeni a   címre.

A  játéknapi levél alján lévő törlés linkre klikkelve is törölheted magad a játékból.

A regisztráció törlése végleges, ami azt jelenti, hogy az adott e-mail címmel többet nem lehet részt venni a játékban.

A kisorsolandó nyeremények és a játéknapok dátuma a www.tombola.hu címen tekinthetők meg.

A kisorsolt és megnyert nyeremények listája, valamint a nyertesek listája szintén a www.tombola.hu oldalon ellenőrizhető, az [Eddigi nyertesek] linkre klikkelve.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményeket a sorsolás időpontjáig megváltoztassa.

A nyeremények átadása személyesen vagy postai úton történik a nyereménytől függően.

A nyeremény átvételének módját (személyes vagy postai) a Szervező határozza meg. A nyeremények nagyobb részénél ugyanakkor a nyertes választhatja meg, hogy postai kézbesítést kér vagy személyesen veszi azt át.

Amennyiben a Szervező nem tudja elérni a Nyertest a megadott e-mail címen vagy telefonszámon, vagy az elért és értesített Nyertes nem veszi át nyereményét, úgy a Nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül.

A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy nyereményének átadása minél hamarabb megtörténjen.

Nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a tárgynyeremény helyett annak értékével megegyező összegű vásárlási utalványt vagy pénzt küldjön.

A nyeremény átvételekor felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik.

A postázás költségét a Szervező viseli. A postázás minden esetben ajánlott küldeményként vagy un. rózsaszín csekken történik.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a kézbesítés a posta hibájából marad el vagy sérül meg, a Szervező újra kiküldi az ajándékot vagy az annak megfelelő összeget.

A nyeremények külföldre postázása nem lehetséges.

A játékra 14 évnél idősebb játékos iratkozhat fel.

A meg nem nyert, vagy az át nem vett nyereményeket a Szervező újra kisorsolhatja.

A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost - illetve megtagadhatja azon Nyertesnek a nyereménye átadását - , akinek a megadott adatai nem valósak.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

További fontos információk találhatóak a játékkal kapcsolatban a [Gyakori kérdések] oldalon is.

Adatbiztonság

Szervező a regisztrált személy személyes adatait védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Szervező, mint adatkezelő minden hatályos adatvédelmi jogszabállyal összhangban kezeli a Játékosok adatait, különös tekintettel az alábbi jogszabályra:

-1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

A személyes adatokat a regisztrált személy kifejezett előzetes jóváhagyó hozzájárulása nélkül Adatkezelő nem teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé. Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy regisztrált személy bármikor - azonosítása után - tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

Egyéb kikötések

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékot harmadik fél részére értékesítse.

Szervezőváltás (tulajdonosváltás) esetén a a játékszabályzatban foglalt jogok és kötelezettségek az új tulajdonosra szállnak át.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi és játékszabályzatot bármikor indoklás és értesítés nélkül megváltoztassa.

A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt, vagy jogi utat a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

NewSearch Europe Ltd.

Szervező

Budapest, 2016.12.30.